De Belgische Gegevensbeschermingswet treedt vandaag in werking

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter gekend onder de afkortingen “AVG” of “GDPR” - is op 25 mei 2018 van toepassing geworden.

Ondernemingen zouden intussen het nodige moeten hebben gedaan om hun verwerkingsactiviteiten in lijn te brengen met de GDPR en op een juiste manier te omkaderen.

De krachtlijnen van de GDPR werden reeds besproken in onze Newsletter van 4 mei 2016 . Ook op onze website www.gdprbelgium.be hebben wij heel wat informatie over de GDPR gebundeld. 

Hoewel de GDPR een harmonisatie van de regels inzake gegevensbescherming binnen Europa beoogt, wordt tevens een opening gelaten voor lidstaten om eigen accenten te leggen en specifieke voorschriften te voorzien in de nationale wetgeving, bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsrecht. Uiteraard moet dit gebeuren binnen de grenzen van de GDPR.

Vandaag werd de langverwachte Belgische “wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” (hierna: Gegevensbeschermingswet) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet heft de vorige Gegevensbeschermingswet van 8 december 1992 op, en treedt vandaag in werking.  

Wij geven jullie hierbij graag een samenvatting van de belangrijkste regels die een impact hebben op vrijwel alle ondernemingen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Download newsletter